Kontantydelse

Man kan få kontantydelse, når dagpengeretten og arbejdsmarkedsydelsen er opbrugt.

Hvem er omfattet af loven
Loven omfatter alene ledige, der vil miste den 2 årige dagpengeret fra 1. januar 2015 og frem. Det betyder, at ledige, der mister dagpengeretten indtil årsskiftet 2014/2015 ikke er omfattet af aftalen.

Hvornår kan man få kontantydelse  
Man kan få kontantydelse, når dagpengeretten og arbejdsmarkedsydelsen er opbrugt.

Hvem udbetaler ydelsen
Det er kommunen, der administrerer og udbetaler ydelsen.
Klager over afgørelser truffet af kommunen kan ske til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Hvor længe kan man få kontantydelse
Det er tidspunktet for, hvornår man har opbrugt dagpengeretten, der er afgørende for periodens længde, og således ikke, hvornår man har opbrugt den efterfølgende arbejdsmarkedsydelse.

Opbrugt
dagpenge
retten i
Dagpenge
periode
i år

Arbejds-
markeds-
ydelse

Ophør af
arbejds-
markeds-
ydelse

Periode med 
kontant
ydelse

1. halvår 2015  2 år  9 mdr. fra okt. 2015  3 mdr.
2. halvår 2015  2 år  6 mdr. fra jan. 2015   6 mdr.
1. halvår 2016  2 år  3 mdr. fra april 2016  6 mdr.
2. halvår
2016
 2 år  0  6 mdr.
1. halvår
2017
 2 år  0  -  3 mdr.

2. halvår
2017

 2 år  0  -  0 mdr.

Er det referenceperioden (dagpengeretten), der opbruges før ydelsesperioden, stilles man på samme måde, som hvis det er ydelsesperioden, der er opbrugt. Man kan forlænge perioden med ret til kontaktydelse med op til 13 uger som følge af arbejde, som kan medtages til nyt beskæftigelseskrav.

Forudsætninger for kontantydelsen
Man kan modtage kontantydelse, fra det tidspunkt, hvor man henvender sig til Jobcentret og anmoder om et tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats efter kapitel 13 e i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Ophører et tilbud førend perioden med kontantydelsen, skal man på ny rette henvendelse til Jobcentret og anmode om et nyt tilbud for at være berettiget til kontantydelsen.

Der tages ikke hensyn til egen formue eller ægtefælle eller samlevers indtægts- og formueforhold.

Pligter i forbindelse med ydelsen
Det er en betingelse for at modtage kontantydelse, at man i hele perioden med kontantydelsen står til rådighed for arbejde, og aktivt søger at udnytte sin ret til tilbud.
Herudover skal man stå til rådighed for henvist arbejde, søge konkrete jobpålæg fra jobcentret,  deltage aktivt i afgivne tilbud, deltage i samtaler, som jobcentret indkalder til, give meddelelse om sygdom, deltage i foranstaltninger som led i sygeopfølgningen, være aktiv jobsøgende, registrere jobsøgningsaktiviteter i jobloggen, løbende bekræfte sin jobsøgning, samt være tilmeldt jobcentret som ledig og have et aktivt CV.

Der vil tilsvarende blive udarbejdet et ”Min plan” for kontantydelsesmodtagere.

Sanktionsmulighederne vil følge samme principper som sanktionsmulighederne ved modtagelse af dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. 

Kontantydelsens størrelse
Kontantydelsens størrelse afhænger af alder, forsørgerpligt, øvrige boligforhold, uddannelsesmæssig baggrund.

Kontantydelsen for personer, der er fyldt 30 år, udgør henholdsvis 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent af højeste dagpengesats for forsørgere svarende til kontanthjælpssatsen.

Unge under 30 år stilles på samme måde som i kontanthjælpssystemet og modtager kontantydelse på ungesats for henholdsvis jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.