Det må du på efterløn

Som efterlønsmodtager har du flere muligheder for at arbejde i efterlønsperioden. Du kan arbejde både som lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende eller have frivilligt arbejde. 

Der er intet loft på, hvor meget du må arbejde som lønmodtager, mens omfanget af selvstændig virksomhed skal være begrænset.

Alle arbejdstimer medfører fradrag i efterløn. Dog er der ved arbejde som lønmodtager et lempeligere fradrag i efterlønnen for en del af indtægten, ligesom frivilligt arbejde, i et vist omfang, kan ske helt uden fradrag.

Hvis du vil drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse  samtidig med at du modtager efterløn, skal du søge om dette i god tid.

Endelig har du også mulighed for at få udbetalt din efterløn ved varigt ophold i udlandet.

Lønmodtager

Du har rig mulighed for at supplere din efterløn med arbejde som lønmodtager. Her kan du se, hvordan du bedst bærer dig an.

Der er ingen begrænsninger for, hvor meget du må arbejde som lønmodtager, mens du er på efterløn. Der er dog visse begrænsninger i udbetalingerne af efterløn, hvis du har mange arbejdstimer pr. uge.

Hvis du har mulighed for at få lønarbejde, samtidig med at du er på efterløn, skal du udfylde blanketten ”Erklæring om arbejde”. Du får udleveret blanketten ved at henvende dig til DANA.

Modregning af efterløn
Alle de timer du arbejder, skal skrives på dit efterlønskort, og vil blive modregnet i din efterløn.

Hvis din timeløn er større end den aktuelle omregningssats, foretages fradraget for arbejdet i din efterløn med de faktiske arbejdstimer.

I dette tilfælde kan der ikke udbetales efterløn til dig, hvis udbetalingen af efterløn for en måned udgør mindre end 14,8 timer.

Lempeligere modregning

Hvis din timeløn er under den aktuelle omregningssats, vil du ikke blive modregnet time for time. Din løn vil i stedet blive omregnet til timer ud fra den aktuelle omregningssats. Dette antal timer vil være det, vi modregner i din efterløn. I dette tilfælde kan der ikke udbetales efterløn til dig, hvis den faktiske arbejdstid overstiger 128 timer om måneden.

Er din timeløn mindre end den maksimale timesats på kr. 114,78 (2017), vil fradraget blive beregnet ved at dividere indtægten med den maksimale timesats. I dette tilfælde kan der ikke udbetales efterløn til dig, hvis den faktiske arbejdstid overstiger 128 timer om måneden

Denne lempeligere regel gælder kun, så længe din samlede lønindtægt er mindre end det maksimale beløb for lempeligt fradrag. Hvis din samlede lønindtægt overskrider det aktuelle, maksimale beløb for lempeligt fradrag, bliver dine timer fremover modregnet time for time i din efterløn.

Ukontrollabelt arbejde
I visse situationer kan aflønningen af et arbejde være af en sådan karakter, at arbejdstiden ikke fradrages 1:1.

Dette gælder bl.a. hvis din arbejdstid anses for at være ukontrollabel, fx hvis du er provisionslønnet e.l. (se eksemlet herunder). Hvis du har undervisningsarbejde, vil der i alle tilfælde medregnes forberedelsestid, så arbejdstiden heller ikke fradrages med 1:1.

Eksempel for 2017:
En bruttoløn på kr. 2.000 pr. uge vil betyde et fradrag på 8,7 arbejdstimer (2.000 kr. divideret med omregningssats 230,08 (2017)).

Selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du modtager efterløn, har du mulighed for at drive selvstændig virksomhed i mindre omfang. Denne ordning kaldes 400-timers ordningen.

400-timers ordningen betyder, at du kan:

  • Starte en virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden,
  • Fortsætte en igangværende virksomhed som bibeskæftigelse efter overgangen til efterløn
  • Ændre en hovedbeskæftigelse til en bibeskæftigelse i forbindelse med overgangen til efterløn

Bemærk, at vi (din a-kasse) skal godkende din 400-timers-ordning.

For at blive godkendt til ordningen, skal du opfylde en række dokumentationskrav, som viser, at din virksomhed opfylder betingelserne.

Du skal bl.a. kunne sandsynliggøre, at alt arbejdet i virksomheden kan holdes inden for 400 timer om året, og at virksomhedens indtægt ikke er højere end den aktuelle indtægtsgrænse på kr. 74.929 (2015). Eventuelle ansattes arbejdstid i virksomheden tæller med i begrænsningen på 400 timer.

Der skal desuden være tale om ydre rammer, som sandsynliggør, at arbejdstiden kan holdes på højst 400 timer. Det er således ikke tilstrækkeligt, at du erklærer maksimalt at arbejde 400 timer om året.

Frivillig ulønnet arbejde

Som udgangspunkt kan du arbejde for humanitære organisationer som frivillig ulønnet i op til 15 timer om ugen, uden at det fradrager i udbetalingen af efterløn.

Du skal dog være opmærksom på, at du skal søge om det hos os (din a-kasse), og at arbejdet skal være her i landet.

Hvis du vil vide mere om ulønnet arbejde og efterløn, skal vi bede dig kontakte vores Servicecenter på telefon 70 21 75 75.

Enkeltstående arbejdsopgaver

Vi arbejder på en vejledning om enkeltstående arbejdsopgaver som selvstændig.

Hvis du vil vide mere om dette, skal vi bede dig kontakte vores Servicecenter på telefon 70 21 75 75.

Efterløn i udlandet

Vi arbejder på en ny vejledning om udbetaling af efterløn ved ophold i udlandet.

Hvis du vil vide noget om efterløn i udlandet,
skal vi bede dig kontakte vores Servicecenter på telefon 70 21 75 75.

Efterlønserklæring

Vi arbejder på en ny vejledning om efterlønserklæringen.

Hvis du vil vide noget om indsendelse af efterlønserklæringen, skal vi bede dig kontakte vores Servicecenter på telefon 70 21 75 75.